Visada šalia
lt
en

Teisinė informacija

Konvencijos

Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos


ES dokumentai

Council decision of 28 November 2002 (2001/956/JHA)
Council recommendation of 6 December 2001 (2001/C 356/01)


Įstatymai

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas
Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas
Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas
Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1998-04-01 Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“

2002-12-11 Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

2003-11-27 Nr. 1485 „Dėl oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2004-12-06 Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2005-08-25 Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

2008-04-24 Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

2009-06-17 Nr. 633 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo“

2009-07-08 Nr. 725 „Dėl garantijų Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, nutrūkus jo įgaliojimams“

2009-11-04 Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

2011-11-09 Nr. 1324 „Dėl tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“

2013-02-06 Nr. 108 „Dėl kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“

2014-09-29 Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“

2015-10-19 Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015-10-19 Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių valstybės objektų, taip pat Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų svarbių valstybės objektų“

2016-09-07 Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“

2016-11-23 Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2016-11-30 Nr. 1190 „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2018-01-03 Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“

2018-08-13 Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“

2018-09-12 Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“

2018-12-27 Nr. 1393 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

2019-06-26 Nr. 658 „Dėl garantijų Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nutrūkus jos įgaliojimams“

2020-06-17 Nr. 656 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

2020-06-17 Nr. 665 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“


VAT direktoriaus įsakymai

2024-04-25 Įsakymas Nr. V-319 „Dėl fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo lietuvos respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2024-05-29 Įsakymas Nr. V-420 „Dėl apdovanojimo Garbės medaliu „Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos Skyrius“ tvarkos aprašo patvirtinimo"

2024-04-18 Įsakymas Nr. V-293 Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų tarnybinės uniformos ir skiriamųjų ženklų aprūpinimo, išdavimo, dėvėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo ir dėvėjimo normų patvirtinimo

2023-12-29 Įsakymas Nr. V-951 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos karjeros valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-01-26 Įsakymas Nr. V-74 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

2024-01-29 Įsakymas Nr. V-82 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos vaizdo, garso ir kitų duomenų tvarkymo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-12-15 Įsakymas Nr. V-919 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos rezervo formavimo aprašo patvirtinimo

2023-11-17 Įsakymas Nr. V-839 „Dėl leidimų išdavimo orlaivių skrydžiams draudžiamojoje ir geografinėje draudžiamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-01 Nr. V-6 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų etikos kodekso ir tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“

2020-07-01 Nr. V-32 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“

2020-07-02 V-80 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-158 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos bei kompetencijų aprašymų patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-172 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-07 Nr. V-174 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-08 Nr. V-178 „Dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, nustatymo, ar Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu tyrimų ir apskaitos tvarkos aprašų ir kompensacijos dydžių nustatymo Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų lengvo sveikatos sutrikdymo atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-08 Nr. V-182 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-10 Nr. V-205 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020-07-10 Nr. V-214 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo „Kryžius už nuopelnus vadovybės apsaugai" nuostatų patvirtinimo“

2020-09-14 Nr. 442 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos medalio „Už nuopelnus" įsteigimo“

2021-05-13 Nr. V-291 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-06-01 Nr. V-325 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų išbandymo rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2021-08-12 Nr. V-455 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos garbės ženklo nuostatų patvirtinimo“

2021-12-15 Nr. V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2022-11-09 Nr. V-909 „Dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“

2022-12-22 Nr. V-1068 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“

2023-04-25 įs. Nr. V-363 „Dėl atrankos į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“

2023-05-23 Nr. V-436 „Dėl fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“


Kiti teisės aktai

2021-06-29 Lietuvos kariuomenės vado įsakymas Nr. V-708 „Dėl orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos kolektyvinė sutartis