Visada šalia
lt
en

Praktika studentams

Praktikos tikslai:

 • Supažindinti studentus su Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos sritimis.
 • Padėti studentams įtvirtinti, tobulinti ir praktiškai pritaikyti studijuojant įgytas žinias, kompetencijas ir gebėjimus.
 • Perduoti studentams Tarnybos darbuotojų gerąją patirtį ir taip prisidėti prie aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo.

Priėmimas atlikti praktiką:

 • Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų studentai, baigę bakalauro studijų ar nuosekliųjų studijų ne mažiau kaip du kursus.
 • Studentai priimami atlikti praktiką pagal trišales studento praktinio mokymo sutartis. Trišales praktinio mokymo sutartis rengia mokymo įstaigos. Praktikos atlikimo laiką nustato mokymo įstaiga, suderinusi su Tarnyba.
 • Studentai priimami atlikti praktiką ištisus metus.

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti studentai, pretenduojantys atlikti praktiką:

 • Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir trišalė studento praktinio mokymo sutartis (3 egzemplioriai; trišalė studento praktinio mokymo sutartis turi būti registruota mokymo įstaigoje ir pasirašyta įgalioto mokymo įstaigos asmens ir praktikanto), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.  
 • Gavus žodinį ar rašytinį pritarimą dėl galimybės atlikti praktiką Tarnyboje, dokumentai ir informacija pateikiami Tarnybai likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki praktikos pradžios.
 • Praktikantai atrenkami atsižvelgiant į studento motyvacinio laiško argumentus ir praktikos tikslą.
 • Praktikos metu studentai neįdarbinami ir jiems atlyginimas nemokamas.

Praktikos atlikimo tvarka:

 • Praktika atliekama pagal praktikanto ir (ar) mokymo įstaigos pateiktą ir su Tarnybos praktikos vadovu suderintą praktikos atlikimo planą (programą).
 • Praktikantas privalo vykdyti visus praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos metu atliekamais darbais ar užduotimis, atlikti užduotis, būtinas darbo įgūdžiams įgyti, laikytis darbo drausmės.
 • Praktikantas turi teisę konsultuotis su praktikos vadovu dėl praktikos užduočių, gauti informacijos, būtinos tinkamai atlikti užduotis, naudotis praktikos laikotarpiu jam suteiktomis darbo priemonėmis ir įranga.
 • Praktikantas privalo laikytis įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų; praktikos metu studentas yra lydimas savo praktikos vadovo Tarnybos patalpose.
 • Praktikos metu konkretus praktikos laikas, t. y. praktikos dienos pradžia ir pabaiga, yra nustatomas praktikos vadovo, suderinus su praktikantu ir administracijos padalinio, kuriame atliekama praktika, vadovu.

Kreipimasis dėl praktikos atlikimo:

Elektroniniame laiške dėl praktikos prašome nurodyti:

 • Jus dominančią Tarnybos veiklos sritį
 • tikslus, kurių ketinate siekti per praktiką;
 • praktikos laikotarpį (pradžią ir pabaigą).

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar klausimus siųsti el. paštu personalas@vat.lt