Visada šalia
lt
en

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

- Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje Vadovybės apsaugos tarnybai taikoma teisinė prievolė, kurią privaloma įvykdyti, pavyzdžiui, vykdomos Vadovybės apsaugos įstatyme numatytos funkcijos;

- Jūsų sutikimu, pavyzdžiui, įrašant tam tikrą pokalbį kokybės užtikrinimo tikslais;

- siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas; 

- siekiant apsaugoti Vadovybės apsaugos tarnybos teisėtus interesus, pavyzdžiui, užtikrinant Vadovybės apsaugos tarnybos turto apsaugą.

Vadovybės apsaugos tarnyboje asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

-  asmenų aptarnavimo, jų prašymų, kitų klausimų, susijusių su asmens interesais, nagrinėjimas;

- vidaus administravimas (žmogiškųjų išteklių valdymas; finansų valdymas; dokumentų ir informacinių sistemų valdymas; turto valdymas; vidaus audito atlikimas; viešųjų pirkimų organizavimas, prekių, darbų, paslaugų ir kitų sutarčių administravimas; vidinė ir išorinė komunikacija; teikiamos informacijos kokybės užtikrinimas); 

- atstovavimas Tarnybai teismuose ir kitose ginčo sprendimo institucijose;

- įslaptintos informacijos ir kito saugomo turto apsaugos užtikrinimas;

- Vadovybės apsaugos įstatyme pavestų uždavinių įgyvendinimas.

Vadovybės apsaugos tarnyboje taip pat gali būti tvarkomi asmens duomenys, kurie yra reikalingi Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme nurodytais tikslais.