Visada šalia
lt
en

Kaip tapti VAT pareigūnu

PRIĖMIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNO PAREIGAS TVARKA

Pretendentas į pareigūno pareigas turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis.

2. Būti nepriekaištingos reputacijos.

3. Būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 50 metų.

4. Turėti siekiamoms pareigoms eiti nustatytą išsilavinimą.

5. Atitikti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytus sveikatos būklės reikalavimus.

6. Atitikti Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus nustatytus fizinio pasirengimo ir kitus specialiuosius reikalavimus.

7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kai pareigos susijusios su įslaptintos informacijos naudojimu.

8. Būti lojalus Lietuvos valstybei.


Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, norint dalyvauti atrankoje:

1. Prašymas.

2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Papildomi dokumentai:

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma (jei yra).

2. Klausimynas, skirtas asmenims, kurie pretenduoja į tarnybą Vadovybės apsaugos tarnyboje*.

3. Vairuotojo pažymėjimas (jei reikia).

4. Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį (jei reikia).

Dokumentų pateikimo būdas el. paštu atrankos@vat.lt arba registruotu paštu adresu: T. Ševčenkos g. 13, Vilnius.


Atrankos į pareigūno pareigas procesas:

1. Vertinami pateiktų dokumentų duomenys – ar pretendentas atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, kurių atitiktį galima patikrinti dokumentų priėmimo metu.

2. Pretendentui išduodamas siuntimas pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje.

3. Pretendentai tikrinami dėl atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams.

4. Atliekama pretendento į pareigūno pareigas psichologinis tyrimas, žinių, fizinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas.

5. Atliekamas pretendento tikrinimas siekiant nustatyti ar pretendentas atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, yra lojalus Lietuvos valstybei, ar nėra Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnyje nurodytų apribojimų.

6. Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti atliekamas ir pretendento tyrimas poligrafu Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

7. Jei nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą, užsienio kalbos mokėjimas turi būti patikrintas iki Atrankos komisijos posėdžio dienos.

8. Pretendentas vertinamas Atrankos komisijoje. 

9. Kiekvienas atrankoje dalyvavęs pretendentas apie atrankos rezultatus informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus atrankai.


Priėmimo į pareigūno pareigas procesas: 

1. Pretendentas pateikia Personalo skyriaus atsakingam asmeniui prašymą suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“

arba

 Pretendentas www.epis.lt pildo Klausimyną, skirtą asmenims, pretenduojantiems gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

2. Pretendentas susipažįsta su Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno tarnybos sutartimi ir ją pasirašo. Pretendentas pateikia prašymą skirti į atrankoje laimėtas pareigas.

3. Tarnybos direktorius išleidžia įsakymą dėl skyrimo į pareigas (po sprendimo priėmimo suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ arba išduoti leidimą dirbi ar susipažinti su įslaptinta informacija).


Teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

4. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).

5. Atrankos į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-23.

6. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-521.

7. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299.

8. Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447.


Kontaktinis asmuo:

Administravimo valdybos Personalo skyrius, tel. +370 706 63 129 arba +370 706 63 166.


Atsakingi asmenys:

Administravimo valdybos Mokymo skyrius (fizinis pasirengimas), tel. +370 618 22 513 arba +370 617 56 474.

Administravimo valdybos Personalo skyrius (klausimynai, tarnybos sutartys), tel. +370 706 63 086 arba +370 706 63 184.


* Pretendentas, dalyvavęs atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinime ir atitikęs keliamus reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Personalo skyriui pateikia užpildytą Klausimyną.