Visada šalia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba, juridinio asmens kodas 188639721, buveinės adresas: T. Ševčenkos g. 13, 03223 Vilnius, tel. +370 706 63 111, el. paštas lrvat@vat.lt), siekdama tinkamai įgyvendinti jai keliamus uždavinius, pirmiausia – užtikrinti saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą, renka, saugo, sistemina ir kitaip tvarko asmens duomenis. Tai darydama vadovaujasi:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679);

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Išsamiau su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos apraše.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasiruošęs atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimu.

Kviečiame susisiekti elektroniniu paštu duomenuapsauga@vat.lt.

Vadovybės apsaugos tarnybos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite apskųsti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (lrv.lt))

Kontaktinė Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

L. Sapiegos g. 17, Vilnius

Tel.: +370 5 271 28 04, +370 5 279 1445

E. pristatymo dėžutė: 188607912

El. p. ada@ada.lt