Visada šalia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba, juridinio asmens kodas 188639721, buveinės adresas T. Ševčenkos g. 13, 03223 Vilnius, tel. 8 706 63 111, el. paštas lrvat@vat.lt), siekdama tinkamai įgyvendinti jai keliamus uždavinius, pirmiausia – užtikrinti saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą, renka, saugo, sistemina ir kitaip tvarko asmens duomenis. Tai darydama vadovaujasi:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679);

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Išsamiau su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos apraše.


Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenys Vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkomi automatizuotu ir neautomatizuotu būdu.

Jūsų asmens duomenys, kurių reikia nustatytam tikslui pasiekti, tvarkomi Vadovybės apsaugos tarnybos žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose, o įstatymų numatytais atvejais – valstybės registruose.

Vadovybės apsaugos tarnybai taip pat suteiktos teisės, kaip kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenų tvarkytojams arba duomenų gavėjams, tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaupiamus ir kitose valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Informacija apie valdomus ir (ar) tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas pasiekiama adresu https://registrai.lt/.

Be valstybės informacinių sistemų ir žinybinių registrų taip pat naudojamos vidinės sistemos ir posistemiai tam, kad būtų administruojami Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojų ir esant poreikiui kitų asmenų asmens duomenys, siekiant užtikrinti sklandų darbą organizacijos viduje bei efektyvų keitimąsi informacija.


Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

- Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje Vadovybės apsaugos tarnybai taikoma teisinė prievolė, kurią privaloma įvykdyti, pavyzdžiui, vykdomos Vadovybės apsaugos įstatyme numatytos funkcijos;

- Jūsų sutikimu, pavyzdžiui, įrašant tam tikrą pokalbį kokybės užtikrinimo tikslais;

- siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas; 

- siekiant apsaugoti Vadovybės apsaugos tarnybos teisėtus interesus, pavyzdžiui, užtikrinant Vadovybės apsaugos tarnybos turto apsaugą.

Vadovybės apsaugos tarnyboje asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

-  asmenų aptarnavimo, jų prašymų, kitų klausimų, susijusių su asmens interesais, nagrinėjimas;

- vidaus administravimas (žmogiškųjų išteklių valdymas; finansų valdymas; dokumentų ir informacinių sistemų valdymas; turto valdymas; vidaus audito atlikimas; viešųjų pirkimų organizavimas, prekių, darbų, paslaugų ir kitų sutarčių administravimas; vidinė ir išorinė komunikacija; teikiamos informacijos kokybės užtikrinimas); 

- atstovavimas Tarnybai teismuose ir kitose ginčo sprendimo institucijose;

- įslaptintos informacijos ir kito saugomo turto apsaugos užtikrinimas;

- Vadovybės apsaugos įstatyme pavestų uždavinių įgyvendinimas.

Vadovybės apsaugos tarnyboje taip pat gali būti tvarkomi asmens duomenys, kurie yra reikalingi Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme nurodytais tikslais.


Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Vadovybės apsaugos tarnyba, esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui bei įvertinus prašomų pateikti asmens duomenų apimtį, asmens duomenų tvarkymo tikslą, teikia asmens duomenis duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys teikiami:

- pagal prašymą (vienkartinio teikimo atveju);

- pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju);

- Vadovybės apsaugos tarnybos iniciatyva (įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytas asmens duomenų teikimas).


Duomenų subjektų teisės

Duomenų subjektai turi šias teises:

- teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Vadovybės apsaugos tarnyboje;

- teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");

- teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

- teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu, numatytas teises, turi pateikti prašymą. Atkreipiamas dėmesys, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Vadovybės apsaugos tarnyboje – Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas.


Asmens duomenų sauga

Tvarkant asmens duomenis ypatingas dėmesys yra skiriamas asmens duomenų saugumo užtikrinimui. Tam įgyvendinamos tiek techninės, tiek ir organizacinės duomenų saugumo priemonės, skirtos asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Informacinių technologijų nepertraukiamu veikimu, atsarginių duomenų kopijų darymu ir duomenų atkūrimu jų avarinio praradimo atveju rūpinasi Vadovybės apsaugos tarnyboje esantis specializuotas padalinys.

Visi su asmens duomenis dirbantys Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai yra privalomai supažindinami su Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašu, saugos politika ir kitais teisės aktais. Be to, kiekvienas darbuotojas, kuris tvarko asmens duomenis arba eidamas savo pareigas juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo.

Vadovybės apsaugos tarnyboje dirbantys darbuotojai gali konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu. Akcentuojama svarba prevenciškai reaguoti į numatomas grėsmes asmens duomenų saugumui taip pat nedelsiant informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie galimus asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Vadovybės apsaugos tarnyba užtikrina, kad asmens duomenų saugumo pažeidimai būtų nustatomi laiku, įvertinama rizika Jūsų teisėms ir laisvėms.


Vaizdo ir garso duomenų tvarkymas

Vaizdo ir garso duomenis tvarkomi giežtai vadovaujantis 2024-01-29 Įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos vaizdo, garso ir kitų duomenų tvarkymo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kiekvieną kartą rinkdami Jūsų vaizdo ar vaizdo ir garso duomenis, įsipareigojame tai daryti skaidriai.

Jūsų vaizdo duomenys tretiesiems asmenims bus teikiami tik pagal rašytinį prašymą atsakingam Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojui įvertinus prašyme nurodytus vaizdo duomenų tvarkymo tikslus, teikimo bei gavimo pagrindus ir apimtį.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Vadovybės apsaugos tarnyboje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Eglė Mikėnaitė-Juodeikienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasiruošęs atsakyti į visus jūsų rūpimus klausimus, su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimu.

Kviečiame susisiekti elektroniniu paštu duomenuapsauga@vat.lt.

Vadovybės apsaugos tarnybos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai: https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo.

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt